Available courses

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต...
Course

โปรแกรมตารางงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมตารางงาน หลักการใช้เค...
Course

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขององค์ประกอบศิลป์ การจำแนก ธาตุทางท...
Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ...
Course

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของอินเทอร์เน็ต การขายสินค้าบนอินเทอ...
Course

โปรแกรมกราฟิก

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก หลัก...
Course

โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการทำงานของโป...
Course

มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชา...
Course

กฎหมายธุรกิจออนไลน์

ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สำคัญ ซื้อขาย แลกเป...
Course

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานข...
Course

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้ เครื่องมือ...
Course

งานเครื่องล่างรถยนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบเครื่องล่างร...
Course

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิ...
Course

งานบำรุงรักษารถยนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพทั่วไป การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุ...
Course

งานส่งกำลังรถยนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพ บำรุงรั...
Course

เครื่องทำความเย็น

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้1.     &nbs...
Course

เครื่องปรับอากาศ

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ โคร...
Course

วงจรไฟฟ้ากระเเสตรง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ตัวแปรวงจรไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า ...
Course

เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ การติ...
Course

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือ...
Course

การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำฮธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ม...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและปริมาณเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและกา...
Course

ภาษาอังกฤษเทคนิคงานช่างอุตสาหกรรม

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงา...
Course

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬ...
Course

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การ...
Course